Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή : Ύλη - Οδηγίες 2016-17

Με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 150000/Δ2/15-09-2016, κοινοποιήθηκαν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Γ΄  Γυμνασίου.
Αναλυτικά, η ύλη έχει ως εξής:


Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές έννοιες 

1.1 Άτομο «φύσει κοινωνικό ον» 
1.2 Τι είναι κοινωνία 
1.3 Ατομική και κοινωνική συμπεριφορά

Κεφάλαιο 2: Κοινωνικές ομάδες 
2.1 Διακρίσεις και χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων 
2.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων 
2.1.2 Διακρίσεις των κοινωνικών ομάδων

Κεφάλαιο 3: Κοινωνική οργάνωση και κοινωνική μεταβολή 
3.1 Η κοινωνική θέση 
3.2 Κοινωνικός ρόλος 
3.3 Κοινωνικοί κανόνες 
3.4 Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα 
3.5 Κοινωνική μεταβολή 

Κεφάλαιο 4: Κοινωνικοί Θεσμοί 
4.1 Τι είναι κοινωνικός θεσμός 
4.2 Αναγκαιότητα των θεσμών 
4.5 Ο θεσμός της οικογένειας

Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος 
5.1 Έννοια και περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης 
5.2 Φορείς της κοινωνικοποίησης 
5.3 Τρόποι κοινωνικοποίησης 
5.4 Ο κοινωνικός έλεγχος
5.5 Τα είδη του κοινωνικού ελέγχου

ΜΕΡΟΣ Β 
Ενότητα ΙΙ: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

Κεφάλαιο 8: Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα 
8.1 Μορφές πολιτευμάτων 
8.2 Το πολίτευμα της Ελλάδας 
8.3 Τι είναι Σύνταγμα 
8.4 Βασικές αρχές του Συντάγματος 
8.4.1 Λαϊκή κυριαρχία 
8.4.2 Κράτος Δικαίου 
8.4.3 Κοινωνικό Κράτος 
8.4.4 Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Κεφάλαιο 9: Εκλογές, κόμματα, ΜΜΕ 
9.1. Εκλογικό σώμα 
9.2. Ψηφοφορία-βασικές αρχές 
9.3 Εκλογικά συστήματα 
9.4 Τα πολιτικά κόμματα 
9.5 Μ.Μ.Ε.

Κεφάλαιο 10: Οι λειτουργίες του κράτους 
10.1 Νομοθετική λειτουργία 
10.1.1 Η σύνθεση της Βουλής 
10.1.2 Οι αρμοδιότητες της Βουλής 
10.2. Εκτελεστική λειτουργία(1) 
10.2.1 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
10.2.2 Η Κυβέρνηση 
10.2.3 Η Δικαστική λειτουργία

Κεφάλαιο 11: Η διοίκηση 
11.1 Η διοίκηση του κράτους 
11.2 Τοπική αυτοδιοίκηση 
11.2.1 Α’ βαθμός: Δήμοι και Κοινότητες 
11.2.2 Β’ Βαθμός: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Κεφάλαιο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
12.1. Αντιστοιχία Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων 
12.2 Προστασία των δικαιωμάτων 
12.3. Ατομικά Δικαιώματα 
12.4 Πολιτικά Δικαιώματα 
12.5 Κοινωνικά Δικαιώματα 
12.5.1 Το δικαίωμα της παιδείας 
12.5.2 Το δικαίωμα της εργασίας 
12.5.3 Προστασία της υγείας-Αγωγή Υγείας 
12.5.4 Προστασία του περιβάλλοντος- περιβαλλοντική αγωγή

Κεφάλαιο 13:Ευρωπαϊκή Ένωση 
13.1 Ίδρυση και εξέλιξη 
13.2 Βασικοί θεσμοί 
13.4 Πολίτης και Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 14: Η Διεθνής Κοινότητα 
14.1 Η διεθνής κοινότητα και το διεθνές δίκαιο 
14.2.1 Οι Διεθνείς Οργανισμοί 
14.2.2 ΟΗΕ 
14.2.3 ΝΑΤΟ 
14.2.4 ΟΑΣΕ 
14.2.5 Άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί- ΜΚΟ 
14.3 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το έγγραφο με τις πρόσθετες οδηγίες εδώ