Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Η συνεισφορά των προφορικών στις 3 τάξεις του “Νέου Λυκείου” για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

του Δ. Καλοδήμου (ΚΕΣΥΠ Λαμίας)

Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.). O Β.Π.Α. προκύπτει από τους βαθμός προαγωγής της Α΄ και B΄ τάξης και το βαθμό απόλυσης της Γ΄ μετά από προσαρμογή όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα (Αναπροσαρμοσµένος «προαγωγικός» βαθμός ).Ο κάθε Αναπροσαρµοσµένος «προαγωγικός» βαθμός κάθε τάξης πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές (0,4/0,7/0,9) όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα , τα 3 γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται με το 2 (0,4+0,7+0,9=2).


Όπως προκύπτει από το παράδειγμα η μέγιστη βοήθεια των προφορικών είναι 1 μονάδα στο Β.Π.Α. ! 
Η συνεισφορά της μιας το πολύ μονάδας των προφορικών μειώνεται δραματικά εάν λάβουμε υπόψη:
Ι) Ο Β.Π.Α. λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΙΙ) Η κάθε σχολή θα καθορίζει συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Οπότε πρακτικά η συνεισφορά των προφορικών είναι αμελητέα (της τάξης του 1% για επιδόσεις πάνω από τη βάση).
Δηλαδή στο “Νέο Λύκειο” θα έχουμε επέκταση  σε όλο το Λύκειο των γνωστών στρεβλώσεων  (όλα 20)  της βαθμοθηρίας, που σήμερα έχουμε μόνο στη Γ Λυκείου,  χωρίς κανένα λόγο !  Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπουν σε μια ψυχοφθόρο κατάσταση χωρίς κανένα χρήσιμο διακύβευμα γιατί  η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίζεται ουσιαστικά  από τη γραπτή επίδοση στα τέσσερα μαθήματα που εξετάζονται Πανελλαδικά στη Γ’ Λυκείου.

πηγή : http://sep4u.gr